ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจุบัน

          เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีแผนชั้นเรียน 3-3-3/2-2-2
รวม 15 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 117-136-95/44-55-33รวม 480 คน ครู จำนวน  31  คน ครูอัตราจ้าง 2 คนครูชาวต่างชาติ 1 คนพนักงานขับรถ 1 คนลูกจ้างชั่วคราว 3 คนยาม 1 คน