ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี2563
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
 

 


 
 
 
 

1. กำหนดการรับสมัคร

     โรงเรียนรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 

ได้ 2 ช่องทาง


1. กรอกใบสมัครทางเว็ปไซต์โรงเรียน(http:www.klongkiwyingwittaya.ac.th) ปฎิบัติตามคู่มือที่แนบ

2. รับใบสมัครได้ที่จุดรับเอกสารโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ไม่ว่าสมัครในช่องทางใด ขอให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ส่ง ณ สถานที่รับใบสมัครโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ภายในวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563  ติดต่อสอบถาม (038)-201393, 098-1641631 ,096-9345973

2. กำหนดการมอบตัว

     โรงเรียนรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในวันอาทิตย์ 14 มิถุนายน 2563

          เวลา 08.30 – 12.00 น. เท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันมอบตัวนักเรียน

          1. นักเรียนต้องมีผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและรับผิดชอบนักเรียนได้ทุกกรณี เข้ารับการมอบตัว

2. เอกสารประกอบการสมัคร (สำหรับผู้ที่แนบเอกสารไม่ครบ)

          3. ชำระค่าใช้จ่ายในการเรียน จำนวน 1,150 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

                    - ค่าประกันอุบัติเหตุ   300 บาท/ปี

- ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 300 บาท

          - ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย  200 บาท

          - ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด 200 บาท

          - ค่า PS School 150 บาท/ปี

3. หลักฐานการรับสมัคร

          1. ใบสมัครสอบพร้อมติดรูป 1 รูป

          2. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป อีก 1 รูปส่งพร้อมเอกสารแนบ)

          3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ของบิดา ของมารดา   อย่างละ 1 ฉบับ

          4. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

          5. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

          6. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ

หมายเหตุ   สำเนาทุกฉบับถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงชื่อสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 ดาวโหลดใบสมัครคลิก
ม.1 ใบสมัคร1
ม.4 ใบสมัคร4

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 861 ครั้ง