ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายคันทรง ไตรมาส
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเสกสรร พนมเวช
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอัมไพ บุญมี
หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน