ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธนัสถา พรหมเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัจฉราพรรณ ป้องทองคำ
ครู

นางสาวพันธิตรา ผูกพัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชนก คำน้อย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวศิริรัตน์ ศรีตรีเวช
พี่เลี้ยงเด็กพิการ