ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภกิจ ทิศกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกานต์พิชชา ชาภิศร
ครูชำนาญการพิเศษ