ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาติชาย พุทธสิทธิโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัชปกร มลาศรี
ครู

นายณัติธร ศรีรักษา
ครูผู้ช่วย