ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริลักษณ์ พนมเวช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเฉลา พันลึก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐณิฏา หนองใหญ่
ครู

นายเสกสรร พนมเวช
ครูชำนาญการ

นางสาวดุจเดือน บุญขวาง
ครูผู้ช่วย