ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนต์ชัย ด่านปาน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคันทรง ไตรมาส
ครูชำนาญการพิเศษ