ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชรพล ปะวันนัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลธิชา ช่อทับทิม
ครูอัตราจ้าง