ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประสิทธิ์ ฮาตระวัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมไพ บุญมี
ครูชำนาญการ

นางชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์
ครู

นายปิติภัทร วัดแก้ว
ครู

นางศิริพร ชมภูวงค์
ครู

นายพิชชากร สาแก้ว
ครูผู้ช่วย