ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววนาลี วังเชียง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวิษณุกร ปินปา
ครู

นางสาวฉัตรฤดี ช่างสุระ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปรียานุช ใจจรูญ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเปมิกา เต็งประกอบกิจ
ครูอัตราจ้าง

Mr.Dexther Jay G.Saberon
ครูชาวต่างชาติ